11, 2018:







            
.





-


.

" "

, .
. .
. "-
"
. .
.
() (1540-1603)
, "-
!..."
()

-





: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:
-
.





Copyright (c) 2018 RabotnoVreme.Net.
, :