17, 2019:-
(.net)
1

, -
-
,

.
2
-


-
3
.

4

5


() (1899-1929)
,


.
6
. " "

. " "
.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:

:
-
.

Copyright (c) 2019 RabotnoVreme.Net.
, :